Thời gian dự thi :
- Bắt đầu: 8:00:00 Ngày 15/9/2020
- Kết thúc: 8:00:00 Ngày 15/10/2020


I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
Công dân Việt Nam có độ tuổi từ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm Cuộc thi.
II. NỘI DUNG:
Tìm hiểu các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
III Thể lệ cuộc thi  Xem chi tiết